Selecteer je taal / Choisissez votre langue

VERITAS ID-KAART

1. Toepasselijkheid

1.1. De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het getrouwheidsprogramma van Veritas NV, met maatschappelijke zetel te Villermontstraat 9, 2550 Kontich, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.588.912 ("VERITAS"). Onderhavige Algemene Voorwaarden regelen de verhouding tussen VERITAS klanten, zowel offline als online, (hierna “Klanten”) die houder zijn van de VERITAS ID-Kaart (zie later), enerzijds, en VERITAS, anderzijds.
 
Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zouden kunnen zijn op VERITAS’ getrouwheidsprogramma zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door VERITAS zijn goedgekeurd.
 

1.2. Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot het VERITAS getrouwheidsprogramma en/of de VERITAS ID-Kaart, of hierover in het algemeen meer uitleg wenst, gelieve dan contact op te nemen met VERITAS’ Klantendienst:

  • door middel van het voorziene Contactformulier op de Website;
  • door het zenden van een brief aan volgend adres: Veritas NV, Klantendienst, Villermontstraat 9, 2550 Kontich, België;
  • telefonisch naar het volgend nummer: +32(0)34.50.11.11. Van maandag tot en met  zaterdag, van 9u00 tot 17u00;
  • of direct in één van de VERITAS winkels. 

1.3. Door het afronden van de registratie (zie hieronder Artikel 2) alsook het gebruiken van de VERITAS ID-Kaart bevestigt de Klant uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.
 
1.4. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Veelgestelde Vragen (“FAQ Veritas ID”) die terug te vinden zijn op www.veritas.be (hierna: de “Website”). Indien deze Veelgestelde Vragen (“FAQ Veritas ID”) tegenstrijdig zouden zijn met deze Algemene Voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.
 
1.5. VERITAS' Algemene Verkoopsvoorwaarden, Algemene Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring, terug te vinden op de Website vormen een integraal deel van deze Algemene Voorwaarden en zijn van toepassing op de toekenning, het gebruik en elke mogelijke toepassing van en door de klant van de VERITAS ID-Kaart. In geval van contradictie of voor het geval dat een bepaalde kwestie niet geregeld werd door de boven vermelde documenten zullen de onderhavige Algemene Voorwaarden - bij voorrang - toegepast worden. 

2. Registratie en aanmaken account (lidmaatschap)

2.1. VERITAS biedt - zowel via haar Website als in haar winkels - de mogelijkheid aan om zich te registreren voor de ID-Kaart door het aanvragen van een lidmaatschap. Dit gebeurt door het aanmaken van een account welke direct en op unieke wijze gelinkt is aan de nadien toegekende VERITAS ID-Kaart.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben tot doel de financiële, juridische en praktische modaliteiten aangaande de registratie voor, het gebruik van en alle mogelijke toepassingen van de VERITAS ID-Kaart te bepalen. Onderhavige Algemene Voorwaarden hebben niet tot doel de modaliteiten aangaande de online of offline aankopen te bepalen. Hiervoor wordt verwezen naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden op de Website. 
 
2.2. De registratie voor de VERITAS ID-Kaart is kosteloos en houdt geen aankoopverplichting in. Het gebruik van de VERITAS ID-Kaart - en het bekomen van bijhorende voordelen - hangt dan weer samen met het verrichten van aankopen door de Klant.
 
2.3. Om als geldig beschouwd te worden dient de Klant minstens de volgende gegevens mee te delen: voornaam, naam, e-mailadres, postcode. De Klant is uitsluitend bevoegd voor het correct en waarheidsgetrouw invoeren van de gevraagde gegevens. De Klant is verplicht om alle wijzigingen spoedig mee te delen aan VERITAS’ Klantendienst of in een Veritas winkel.
 
2.4. Na overdracht van de in Artikel 2.3 vermelde gegevens ontvangt de Klant een kaart voorzien van een eigen, uniek nummer die zowel in fysieke vorm als virtueel kan overhandigd worden door Veritas (“VERITAS ID-Kaart”). Elke kaarthoudende Klant zal zijn of haar Account ook kunnen beheren op de Website, meer bepaald onder www.veritas.be
 
2.5. De VERITAS ID-Kaart heeft een uniek karakter en is rechtstreeks gekoppeld aan een door de Klant middels de registratie aangemaakte account (“VERITAS Account”). Dit VERITAS Account, alsook de VERITAS ID-Kaart, blijft ten allen tijde eigendom van VERITAS (zie hierna ook Artikel 5). Verder mag de VERITAS ID-Kaart enkel door consumenten worden gebruikt en in geen geval voor bedrijfsmatige en/of commerciële doeleinden. 
 
2.6. VERITAS behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om zowel het aanmaken van een VERITAS Account, alsook de registratie voor of het verkrijgen van een VERITAS ID-Kaart te allen tijde te weigeren, beëindigen of de VERITAS Account en/of de VERITAS ID-Kaart samen te voegen met andere lidmaatschappen of accounts.

 3. Gebruik en voordelen

3.1. De VERITAS ID-Kaart is principieel geldig, en kan door de Klanten gebruikt worden, voor een onbeperkte periode. 
 
3.2. De VERITAS ID-Kaart kan door de Klanten worden gebruikt door ze bij elke aankoop, zowel online als ook in alle VERITAS winkels, te vertonen. Enkel indien de VERITAS ID-Kaart tijdens de aankoop vertoond wordt kan de VERITAS ID-Kaart haar werking (inclusief de vele voordelen) teweeg brengen.
De VERITAS ID-Kaart biedt in geen geval de werking van een krediet- of debetkaart en is als zodanig geen betaalmiddel. 
 
3.3. De hierna beschreven regels aangaande de toekenning, omruiling en algehele verwerking van de punten en kortingsbonnen zijn slechts een gedeeltelijke beschrijving van de vele voordelen die de VERITAS ID-Kaart met zich meebrengt. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de Website, en meer bepaald naar de Veelgestelde Vragen (“FAQ Veritas ID”) die terug te vinden zijn op de website. Verder zal elke Klant kaarthouder eveneens per e-mail op de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen aangaande de VERITAS ID-Kaart regels alsook bijzondere acties en aanbiedingen. 

Punten

3.3.1 Door het gebruik van de VERITAS ID-Kaart bij de offline en online aankopen bij  VERITAS kunnen Klanten Punten verzamelen die vanaf een bepaald saldo kunnen ingewisseld worden tegen kortingsbonnen. Deze kortingen zullen in geen enkel geval  bestaan uit baar of contant geld.

3.3.2 De verzamelde Punten hebben slechts een reële waarde vanaf het moment dat ze  ingeruild worden tot de verkrijging van een beloning. 

3.3.3 Op basis van de huidige wisselkoers komt elke (1) Euro – inclusief BTW - (binnen een  aankoopschijf) overeen met de toekenning van een (1) Punt. Deze wisselkoers is onderhevig aan wijzigingen die uitsluitend VERITAS, en dit ten allen tijde, kan  vastleggen.

3.3.4 VERITAS kan te allen tijde, ook retroactief, de toekenning van Punten ongedaan  maken. Dit geldt ook, doch niet uitsluitend, indien na toekenning van Punten door  VERITAS zou worden vastgesteld dat de toekenning van Punten niet conform   onderhavige Algemene Voorwaarden is verlopen, waaronder de opgave van  incorrecte informatie bij de registratie. De Klant zal de economische en  andere  gevolgen dragen van Punten die toegekend worden op een niet-conforme wijze o.a.  zoals hierboven beschreven. Dit houdt naast de annulering of schrapping van Punten  op een Account eveneens, doch niet uitsluitend, de teruggave van toegekende  Kortingsbonnen (zie hieronder) in.   

3.3.5 VERITAS’ recht tot ongedaan maken van toegekende Punten en Kortingsbonnen  geldt eveneens indien deze toekenning zou gebaseerd zijn op een materiele of andere vergissing namens VERITAS. 

Kortingsbonnen

3.3.6 Vanaf een bepaald saldo kunnen de verzamelde Punten omgeruild worden voor  Kortingsbonnen. Er wordt verwezen naar de Veelgestelde Vragen (“FAQ Veritas ID”) voor meer informatie omtrent de precieze omruilingsmodaliteiten. De Kortingsbonnen kunnen enkel gebruikt worden in overeenstemming met onderhavige Algemene Voorwaarden die VERITAS’ Algemene Verkoopsvoorwaarden volledig insluiten.

3.3.7 De Kortingsbonnen kunnen op geen enkele manier verhandeld worden (verkopen, aanbieden, kopen, enz.). Een dergelijke vorm van verhandelen wordt beschouwd als een niet-conform gebruik van de Kortingsbonnen met de gevolgen zoals beschreven in Artikel 3.3.4 hierboven. 
 

3.4. De voordelen verbonden aan de VERITAS ID-Kaart kunnen worden gecumuleerd met andere acties of aanbiedingen, tenzij expliciete andersluidende vermelding. 
 
3.5. VERITAS behoudt zich het recht voor het VERITAS ID-Kaart getrouwheidsprogramma ten allen tijde te wijzigen. VERITAS zal in dit opzicht haar Klanten in de winkels en online informeren over mogelijke wijzigingen.  

4. Beëindiging deelname getrouwheidsprogramma

4.1. De Klant kan op elk moment zijn of haar deelname aan het VERITAS ID-Kaart getrouwheidsprogramma beëindigen. Een dergelijke beëindiging is onherroepelijk m.b.t. alle verworven voordelen. De Klant kan uiteraard opnieuw registreren voor een VERITAS ID-Kaart. 
Hiervoor dient de Klant VERITAS’ Klantendienst schriftelijk in kennis te stellen en de VERITAS ID-kaart (in geval van fysiek exemplaar) terug te sturen. De Klant kan de Veritas ID-Kaart eveneens in een Veritas winkel overhandigen.
 
4.2. VERITAS behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor de registratie voor, het gebruik van of het volledige VERITAS ID-Kaart getrouwheidsprogramma ten allen tijde terug te trekken of af te schaffen. In dat geval zal VERITAS het nodige doen de Klanten kaarthouders hiervan tijdig te informeren.
 
4.3. In overeenstemming met Artikel 3.3 hierboven behoudt VERITAS zich het uitdrukkelijke recht voor een kaarthoudende Klant van het VERITAS-ID Kaart getrouwheidsprogramma uit te sluiten of te verwijderen bij vermoeden van niet-conform of frauduleus handelen. Dit houdt eveneens het recht in de kaarthoudende Klanten, tijdelijk of definitief, het VERITAS lidmaatschap te ontzeggen.  

5. Intellectuele Eigendom

De Klant erkent dat VERITAS of een van haar verbonden ondernemingen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle mogelijke toepassingen van de VERITAS ID-Kaart, de VERITAS Accounts en het getrouwheidsprogramma als dusdanig. Bovendien blijft VERITAS de exclusieve eigenaar van de naam, het merk en het logo “Veritas” alsook alle elementen die op de Website terug te vinden zijn. De Klant verbindt zich ertoe geen vordering in te dienen betreffende de bovengenoemde intellectuele rechten.

6. Waarborgen en aansprakelijkheid

6.1. VERITAS’ aansprakelijkheid en waarborgen zijn beperkt voor zover toegestaan door het Belgische recht. 
 
6.2. VERITAS zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van de Klant indien onjuiste gegevens werden meegedeeld (zie Artikel 2 ). VERITAS is ook in geen geval aansprakelijk voor frauduleus of niet-conform gebruik - van welke aard dan ook - van de VERITAS ID-Kaart door de Klant.  VERITAS is evenmin aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of de diefstal van de VERITAS ID-Kaart.
 
6.3. In geval van diefstal, beschadiging of verlies van de VERITAS ID-Kaart dient de Klant VERITAS hiervan zo snel mogelijk te informeren zodat de VERITAS ID-Kaart kan geblokkeerd worden. In dit geval ontvangt de Klant een nieuwe en persoonlijke VERITAS ID-Kaart. De verworven voordelen op de verloren, beschadigde of gestolen VERITAS ID-Kaart worden overgedragen op de nieuwe VERITAS ID-Kaart. In het geval van een tijdelijke onbeschikbaarheid van de VERITAS ID-Kaart behoudt VERITAS het exclusieve recht om het Puntensaldo ten allen tijde vast te leggen.
 
6.3. VERITAS is niet aansprakelijk voor een mogelijk verlies van verworven voordelen middels de VERITAS ID-Kaart als gevolg van het feit dat de gegevens van de Klant niet geactualiseerd zijn.  
 
6.4. VERITAS is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website of de toekenning van de VERITAS ID-Kaart. VERITAS is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website. Noch is VERITAS aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.
 
6.5. Voor het algemene gebruik van de Website wordt verwezen naar de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website die hierop betrekking hebben. 

7. Persoonsgegevens 

7.1. VERITAS bewaart de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privacy (“Wet van 8 december 1992 betreffende de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer”) en VERITAS’ Privacy Policy.
 
7.2. Aanvullend op deze documenten wordt de Klant hiermee nogmaals geïnformeerd over het feit dat VERITAS de gegevens en andere persoonlijke informatie die worden opgeslagen in de Accounts bewaard voor het beheer van het lidmaatschap van de Klanten alsook voor verkoop- en marktanalyse. Deze gegevens worden niet langer bewaard als noodzakelijk en worden uitsluitend uitgewisseld met VERITAS ondernemingen en VERITAS’ franchisenemers. 
 
7.3. Door het afronden van uw registratie als VERITAS lid, ter verkrijging van de VERITAS ID-Kaart, stemt u in met de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van directe marketing. De Klant kan zich ten allen tijde afmelden voor deze marketingberichten.
 
7.4. De Klant kan met alle vragen die betrekking hebben op de verwerking van zijn persoonlijke gegevens terecht bij: klantendienst op het volgende emailadres: klantendienst@veritas.be.  

8. Overige

8.1. VERITAS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in voorkomend geval aan te passen.
 
8.2. De originele van deze Algemene Voorwaarden versie is opgesteld in het Nederlands. In geval van betwisting dienen deze Algemene Voorwaarden geïnterpreteerd en uitgelegd worden naar de tekst en geest van de Nederlandstalige versie. 
 
8.3. Iedere kennisgeving, klacht, vraag enz. die betrekking heeft of zich baseert op onderhavige Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te gebeuren op het hierboven vermelde adres. De respectieve afzender is verantwoordelijk voor het bewijs van ontvangst van elke kennisgeving.
Bij betwisting van een klacht kan u zich ook wenden tot de SafeShops.be klachtenprocedure. Deze procedure  voorziet in een afhandeling van uw klachten betreffende het respect vanwege Veritas voor de Safeshop-labelvoorwaarden. Deze procedure verloopt als volgt:

 U kan klacht indienen via http://www.safeshops.be/klachten/ naar SafeShops.be die zal bemiddelen tussen u en Veritas indien de klacht gegrond is.

 Als bemiddeling niet lukt, wordt de klacht doorverwezen naar het Comité Van Toezicht.  Hiervoor wordt een bedrag van 125 euro per gegrond verklaarde klacht in rekening gebracht aan Veritas als wij in fout blijken te zijn.
8.4. Onderhavige Algemene Voorwaarden gelden zolang VERITAS’ getrouwheidsprogramma loopt en in overeenstemming met Artikel 3. 
 
8.5. VERITAS behoudt zich het recht voor haar rechten voortvloeiend uit onderhavige Algemene Voorwaarden ten allen tijde te doen gelden ten aanzien van de Klanten, onder andere door het starten van een gerechtelijke procedure. 
 
8.6. VERITAS kan de VERITAS Accounts met toebehorende elementen en informatie, zonder voorafgaande toestemming, aan elke persoon, firma of bedrijf overdragen.

9.  Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

9.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
 
9.2. Beide partijen verbinden zich ertoe om in geval van mogelijke discussies of onenigheden met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van onderhavige Algemene Voorwaarden eerst een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure te starten.
 
9.3. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Algemene Voorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van Antwerpen zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.