Selecteer je taal / Choisissez votre langue

DISCLAIMER

1. Wie zijn wij?

De website www.veritas.be is een initiatief van: 
 
VERITAS NV 
De Villermontstraat 9
2550 Kontich
BTW BE0476 588 912
BELGIË
 
E-mail: info@veritas.be 
Telefoon: +32 34513218
 
Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen zou hebben; wij beloven u een spoedig antwoord!
 
Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in deze Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacyverklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.
 
Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Veritas, als voor u, de gebruiker. Zodra u gebruik maakt van onze website erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.
 
Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden. 

2. Onze website 

2.1. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan voor iedere gebruiker.  We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we u geen absolute garanties geven en moet u onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis. 
 
Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.
 
We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde. 

2.2. Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt uitsluitend door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
 
Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.  
 
In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

2.3. Wat wij van u als gebruiker verwachten

Ook de gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen. 
 
Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder. 
 
Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij Veritas vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

 
Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.


Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten die exclusief aan Veritas toebehoren. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen en artikels maar ook in het bijzonder het productie- en bestelproces, de chemische samenstelling en de technische specificaties van de producten aangeboden op de website. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. 


Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze website en hun inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder onze toestemming. Veritas hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd. 

5. Algemene bepalingen omtrent de algemene voorwaarden

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. 
Onze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Veritas, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk Antwerpen.


Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van de Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.