Legal hotspot Veritas winkels

Gebruiksvoorwaarden & Disclaimer:

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van draadloos publiek internet (PWLAN) via de infrastructuur en de website aangeboden door Veritas NV, Uilenbaan 200, Unit 2, 2160 Wommelgem (hierna Veritas genoemd). De diensten worden in samenwerking met partners aangeboden in alle verkooppunten van Veritas.

Door gebruik van deze diensten aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Veritas, noch enige uitbater of verantwoordelijke van de Site waar de gebruiker van de diensten geniet (de veritas-winkels), kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de diensten of van het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Veritas gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de continuïteit van de internettoegang, de software, de producten of de werking van de diensten die op haar website of via zijn internettoegang worden aangeboden. Veritas garandeert evenmin de correctheid van de informatie die via zijn diensten wordt aangeboden. Veritas heeft het recht de toegangsmodaliteiten en de aangeboden informatie op ieder ogenblik te veranderen.

Veritas behoudt zich het recht om de aanbieding van de dienst (1) (tijdelijk) te beëindigen of aan te rekenen wanneer Veritas in alle redelijkheid gelooft dat de gegevensoverdracht via onze dienst buitensporig is (meer dan 2 gigabyte per maand per gebruiker) of (2) te beëindigen wanneer de dienst wordt gebruikt voor criminele of illegale activiteiten.

Hyperlinks:

Indien via de diensten van Veritas links tot stand worden gebracht met andere sites op het internet – rechtstreeks of via zoekmotoren – is Veritas niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. Veritas heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat Veritas geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijke onwettige, onrechtmatige informatie die via internet wordt verspreid. Veritas kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op zijn sites.

Intellectuele rechten:

De inhoud van Veritas's websites wordt telkens beschermd door de toepasselijke intellectuele rechten (zonder exhaustief te zijn: merken, auteursrechten, octrooien, ...). Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van de site, in welke vorm of op welke manier ook, zijn verboden, tenzij de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Veritas verkregen werd. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De gebruikers van de diensten van Veritas verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele rechten van Veritas en van derden te eerbiedigen. Veritas houdt zich het recht voor naar eigen goeddunken op te treden en alle maatregelen te nemen die het geschikt acht om inbreuken op haar intellectuele rechten of deze van derden te verhinderen of te stoppen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid n.a.v. die initiatieven om welke reden dan ook, ten laste kan worden gelegd.

Verbintenis van de gebruiker

Als gebruiker van de wifi in één van de Veritas-winkels verbindt u er zich toe om geen inhoud zoals hieronder bepaald te verspreiden of om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud. Het volgende vormt een onwettige inhoud:

·         Aanslagen op de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden;

·         Reclame voor of het solliciteren van diensten van seksuele aard met een winstgevend doel;

·         Racisme, xenofobie en ontkenning van de Nazi-genocide;

·         Provocatie tot het plegen van misdaden en wanbedrijven;

·         Het aanbieden van communicatieplatformen voor groeperingen van misdadigers;

·         Het voordeel halen en/of aanbieden en/of reclame voeren voor en/of solliciteren van kansspelen en weddenschappen, behoudens de wettelijk toegelaten loterijen;

·         Het aanbieden of solliciteren van verdovende middelen en psychotrope stoffen door personen die daarvoor de toestemming niet hebben.

De gebruiker doet zijn best Veritas of de gerechtelijke instanties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke onwettige inhoud waarvan hij kennis heeft gekregen. U kunt Veritas contacteren via zijn website of via info@veritas.be.

Bescherming van het privéleven:

Door het gebruik van deze diensten aanvaardt de gebruiker dat Veritas zijn e-mailadres gebruikt om de gebruiker te informeren over producten, diensten, promoties en acties.

Veritas bewaart uitsluitend informatie over de gebruikers die nodig of nuttig is voor het aanbieden van de diensten en voor de exploitatie ervan ten aanzien van derden. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelgeving in België. Elke gebruiker heeft het recht te vragen welke informatie over hem door Veritas bewaard wordt, en heeft tevens het recht de rechtzetting van deze informatie evenals zijn weglating uit de gegevensbestanden van Veritas te vragen. Elke dergelijke vraag dient schriftelijk gericht te worden aan Veritas, op het hierboven aangegeven adres.

Betalingsverkeer:

Veritas biedt producten aan via zijn site. Betaling hiervan geschiedt overeenkomstig de algemene voorwaarden van Veritas's partner bij dergelijke betalingen. De gebruiker aanvaardt dat Veritas weliswaar al het mogelijke doet om de betaling op de meest veilige manier die thans technisch haalbaar is, te laten geschieden, doch aanvaardt dat Veritas terzake slechts een middelenverbintenis heeft en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor eventuele schade.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Ieder geschil met betrekking tot het gebruik van de diensten van Veritas valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschillen tussen gebruikers en Veritas zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Mechelen bevoegd.

 

Legal hotspot dans les magasins Veritas

Conditions d’utilisation & clause de non-responsabilité :

Ces conditions d’utilisation sont d’application sur l’offre de connexion internet publique sans fil (PWLAN) via l’infrastructure et le site web proposé par Veritas et ses partenaires (les « services »). Les services sont proposés en collaboration avec des partenaires en divers endroits (« les Sites ») renseignés sur le site web de Veritas NV, par Veritas NV. Uilenbaan 200, Unit 2, 2160 Wommelgem (dénommé ci-après « Veritas »).

En utilisant ces services, vous acceptez ces conditions d’utilisation et vous vous engagez à les respecter.

Ni Veritas, ni l’exploitant ou le responsable du site où l’utilisateur profitent des services (les partenaires de Veritas), ne peuvent être tenus pour responsables du contenu des services ou de leur utilisation, directe ou indirecte. Veritas ne prend dès lors aucun engagement et n’offre aucune garantie quant à la continuité de l’accès internet, le logiciel, les produits ou le fonctionnement des services proposés sur son site web ou via son accès internet. Veritas ne garantit pas non plus l’exactitude des informations fournies via ses services. Veritas a le droit de modifier à tout moment les modalités d’accès et les informations offertes.

Veritas se réserve le droit de (1) (temporairement) mettre fin à la fourniture du service ou de facturer le service lorsque Veritas croit raisonnablement que le transfert de données via son service est excessif (plus de 2 giga-octets par mois et par utilisateur) ou (2) de mettre fin à la fourniture du service lorsque le service est utilisé à des fins criminelles ou illégales.

Hyperliens :

Si via les services de Veritas, des liens sont créés vers d’autres sites sur l’internet, directement ou indirectement via les moteurs de recherche, Veritas n’est pas responsable des liens, du contenu ou de l’existence de ces autres sites. Veritas n’a en effet aucun contrôle sur les liens, le contenu ou d’autres caractéristiques de ces sites web. Toute personne utilisant ces moteurs de recherche doit savoir que l’internet peut contenir des informations illégales, illégitimes ou nuisibles et reconnaît que Telenet n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur des informations éventuellement illégales, illégitimes diffusées via l’internet. Veritas ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs dans les adresses de sites web ou noms de domaine.

Droits intellectuels :

Le contenu des sites web de Veritas est toujours protégé par les droits intellectuels en vigueur (sans être exhaustif : marques, droits d’auteurs, brevets,…). L’utilisation, la copie, la traduction, l’édition, la modification, la diffusion d’une partie ou de l’ensemble du site, sous quelque forme que ce soit, sont interdites, sans l’autorisation préalable écrite de Veritas. Toute infraction à ces droits intellectuels peut conduire à des poursuites civiles ou pénales. Les utilisateurs des services de Veritas s’engagent expressément à respecter les droits intellectuels de Veritas et de tiers. Veritas se réserve le droit d’intervenir selon son bon gré et de prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour empêcher les infractions à ses droits intellectuels, sans que sa responsabilité soit engagée suite à la prise d’initiatives.

Obligations de l’utilisateur :

En tant qu’utilisateur de connexion Veritas, vous vous engagez à ne pas diffuser le contenu défini ici ni à contribuer à sa diffusion. Ce qui suit constitue un contenu illégal :

·         Atteinte aux bonnes mœurs, bonnes mœurs étant pris dans son acception actuelle;

·         Publicité en faveur ou sollicitation de services de nature sexuelle à but lucratif;

·         Racisme, xénophobie et négationnisme;

·         Incitation au crime et à un acte délictueux;

·         Offrir des plateformes de communication pour des associations de malfaiteurs;

·         Tirer profit et/ou proposer ou faire la publicité ou solliciter des jeux de hasard et des paris, sauf les loteries légales;

·         Proposer ou demander des produits anesthésiants ou psychotropes à des personnes qui n’ont pas les autorisations requises;

L’utilisateur fera son possible pour informer au plus vite Veritas ou les autorités judiciaires de tout contenu illégal dont il aurait connaissance. Vous pouvez contacter Veritas via son site web ou via info@veritas.be.

Protection de la vie privée :

En utilisant la connexion internet publique sans fil via l’infrastructure de Veritas, l’utilisateur accepte l’usage de son adresse e-mail afin d’informer l’utilisateur des produits, services, promotions, actions etc.

Veritas conserve uniquement des informations sur les utilisateurs qui sont nécessaires ou utiles pour offrir les services et leur traitement vis-à-vis de tiers. Les données sont conservées conformément aux dispositions légales en vigueur en Belgique. Tout utilisateur a le droit de contrôler les informations le concernant conservées par Veritas et, le cas échéant, de les faire corriger ou supprimer des bases de données de Veritas. Toute demande doit être adressée par écrit à Veritas, à l’adresse indiquée ci-dessus.

Trafic de paiement :

Veritas offre ses produits et services via son site. Le paiement de ces services se fera conformément aux conditions générales du partenaire de Veritas. L’utilisateur accepte que Veritas fasse tout son possible pour que le paiement se fasse de la manière la plus sûre mais techniquement faisable, mais il accepte que Veritas n’ait qu’une obligation de moyens en la matière et ne puisse être tenu pour responsable en cas de dommages.

Droit d’application et tribunaux compétents

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par la législation belge. En cas de différend entre les utilisateurs et Veritas, seuls les tribunaux de Malines sont compétents.