1.    ALGEMEEN

De wedstrijd “Win een Moederdagpakket” wordt georganiseerd door de n.v. VERITAS, met K.B.O. n°0476.588.912, en met zetel te 2250 KONTICH, De Villermontstraat 9 ( hieronder tevens “VERITAS" en/of “organisator” genoemd).

De wedstrijd begint op 19/04 om 10u en zal worden afgesloten op 7 mei om 10u

 

2.    DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1   Elke meerderjarige natuurlijke persoon kan aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat hij optreedt buiten elk professionele doeleinde.

2.2   Een minderjarige mag slechts deelnemen aan de wedstrijd mits de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd, gaat VERITAS er automatisch van uit dat de minderjarige deze toestemming heeft. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan op elk ogenblik de verdere deelname worden ontzegd, dan wel het recht op een prijs worden afgenomen.

 

2.3   Elke deelnemer dient woonachtig te zijn in België of Luxemburg en over een e-mailadres en Belgisch of Luxemburgs telefoonnummer te beschikken. Telefoonnummers van bedrijven zijn niet toegelaten.

 

2.4   Uitzondering: de werknemers van VERITAS en elke andere persoon die meewerkte aan de uitwerking van deze wedstrijd, evenals hun familieleden in de eerste en de tweede graad, zijn van deelname uitgesloten.

 

2.5   Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (bv. communicatiekosten) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kan een deelnemer van de organisator betaling van enige kost eisen voor zijn deelname aan de wedstrijd.

 

2.6   De deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

 

2.7   Deelnemen kan enkel via medium ‘Facebook’ of ‘Instagram’. Elk antwoord dat op een andere manier wordt meegedeeld, wordt als ongeldig beschouwd.

 

2.8   Elke deelnemer dient de opgegeven instructies te volgen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan de organisator meedeelt. De organisator heeft het recht na te gaan of de gegevens correct zijn.

 

2.9   Slechts één lid per gezin (wonend op eenzelfde adres) kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

 

2.10 Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard.

Georganiseerde of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden eveneens verboden. Worden als georganiseerde of collectieve deelnames beschouwd: deelname vanaf 1 computer met meerdere deelnemers, systematisch gebruik van hetzelfde wachtwoord voor meerdere deelnemers, publieke mededeling van de antwoorden gegeven door de deelnemer...

 

2.11 Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig aanvaardt.

 

2.12 Wie als winnaar wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden, zal de prijs niet verkrijgen en dit zonder recht op schadevergoeding en zonder enige mogelijkheid van verhaal t.o.v. VERITAS.

 

3.    WEDSTRIJDVERLOOP

3.1   In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven.  

De persoon die het antwoord juist heeft en het dichts bij het juiste antwoord van de schiftingsvraag zit, zal de winnaar zijn.

In geval van een ex aequo van verschillende deelnemers, gaat de organisator over tot een loting om de winnaar aan te duiden. De organisator behoudt zich het recht voor om de gestelde vragen op elk moment te wijzigen, zonder motivering, noch voorafgaande vermelding. De organisator kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

 

3.2   In geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, wordt de winnaar bepaald door VERITAS in functie van de door haar vooropgestelde beoordelingscriteria.

De deelnemer doet door het inzenden of uploaden van materiaal met de tekst #VeritasViertMama of #VeritasFêteMaman , automatisch en kosteloos afstand aan VERITAS van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten. Hij maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan VERITAS overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers. 

VERITAS is niet verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

VERITAS kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld.

 

3.3   Elke deelnemer gaat door zijn deelname ermee akkoord dat in geval hij een prijs wint, hij eventueel met foto, naam en woonplaats kan verschijnen op de website en andere media en online kanalen (YouTube, Facebook, …), alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kan worden voor een audiovisuele reportage over de wedstrijd.

 

4.    PRIJS

4.1   Er zullen slechts 3 winnaars zijn.

 

4.2   Deze winnaar krijgt een verrassingspakket met producten uit de moederdagcollectie. De winnaar aanvaardt dat hieruit geen andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van de prijs.

 

4.3   De prijs is niet overdraagbaar. Hij kan op geen enkele manier worden omgewisseld, ook niet tegen zijn waarde in geld of andere goederen. De organisator behoudt zich daarentegen het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

 

4.4   De winnaar(s) is (zijn)  aansprakelijk voor het gebruik van zijn/haar prijs.

 

4.5   De winnaar wordt op 9/05/2017 bepaald en zal via elektronische post verwittigd worden via Facebook of Instagram. De organisator behoudt zich het recht voor om de naam van de winnaar te publiceren. De datum en het adres van levering worden per e-mail afgesproken. De organisator is niet verantwoordelijk voor vertragingen en/of verlies bij versturing.

 

4.6   Geen enkele andere vorm van communicatie zal gevoerd worden betreffende deze wedstrijd, noch per telefoon, noch schriftelijk, noch mondeling, noch op enige andere wijze.

 

4.7   De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Dit kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd met de organisator van de wedstrijd. De beslissing tot aanduiding van de winnaar is definitief.

 

5.    AANSPRAKELIJKHEID

5.1   Elke deelname met een ongeldig e-mailadres of onjuiste/onvolledige gegevens wordt nietig verklaard. De organisator kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor o.a. het verkeerd of onvolledig invullen van het deelnemingsformulier of het slecht opschrijven van een adres op het deelnemingsformulier, wat zou resulteren in een foutief of onbekend adres, of enig ander probleem teweeg zou brengen. VERITAS is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs in geval van voldoende, onvolledige of foute contactgegevens van de deelnemer.

 

5.2   VERITAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en/of de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. VERITAS garandeert op geen enkele manier de goede werking van software of websites die door derden werd ontwikkeld (Microsoft, Macromedia enzovoort). VERITAS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk technisch, technologisch probleem of ingreep, of eender welk ander probleem dat niet toelaat desbetreffende website te bezoeken of deel te nemen via deze website. VERITAS kan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen, ongewenste bezoeken of andere technische of technologische problemen, indirect of direct verbonden met haar website.

 

5.3   Als de wedstrijd in geval van overmacht en/of om enige andere gegronde reden zou moeten worden geannuleerd of uitgesteld, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. De organisator kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem. Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor de wedstrijd te verlengen of te wijzigen en/of het wedstrijdreglement te wijzigen, zelfs indien de wedstrijd is gestart, online of beëindigd is, zonder motivering, zonder voorafgaande verwittiging en met onmiddellijke ingang vanaf het moment van de wijziging. De organisator kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld en er kan onder geen enkele voorwaarde een vergoeding van de organisator worden geëist. Door zijn deelname aan de wedstrijd wordt elke deelnemer geacht de wijziging te aanvaarden.

 

5.4   Indien een prijs verstuurd wordt, kan VERITAS niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan VERITAS eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

 

5.5   Elke fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik, verstoring van het goede verloop van de wedstrijd evenals elke niet-naleving van het reglement door de deelnemer heeft de automatische uitsluiting van de deelnemer tot gevolg, zonder dat voorafgaande berichtgeving vereist is, zonder afbreuk te doen aan het recht van de organisator om juridische stappen te ondernemen.

 

5.6   De organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele zware fouten en zij is niet aansprakelijk voor gepleegde fraude of misbruik door derden. 

 

6.    PRIVACY

6.1   De deelnemer aanvaardt bij zijn deelname aan de wedstrijd dat de organisator de persoonsgegevens die hem betreffen bewaart. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan VERITAS meedeelt. De gegevens worden enkel aan VERITAS meegedeeld en in geen geval doorgegeven.

De persoonsgegevens die aan de organisator worden meegedeeld door de deelnemer kunnen enkel worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Alleen bepaalde personen in dienst van VERITAS en of/ bepaalde personen of entiteiten waarmee VERITAS een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot de door de deelnemer verstrekte gegevens.

 

6.2   Doeleinden: De persoonsgegevens die worden verzameld en bewaard door VERITAS (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) kunnen niet aan derden worden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden door VERITAS gebruikt om de deelnemer te contacteren en te informeren in het kader van haar wedstrijd en voor directe marketing doeleinden indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk instemde bij zijn inschrijving aan de wedstrijd. Indien VERITAS de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt zij zich ertoe de gebruiker te contacteren alvorens haar gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om de gebruiker de kans te bieden zich te verzetten.

 

6.3   Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft elke deelnemer het recht om de verwerking van de persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Indien de deelnemer gebruik wil maken van deze rechten, kan hij contact opnemen met VERITAS.

 

7.    HET REGLEMENT

7.1   Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het  wedstrijdreglement en alle beslissingen die VERITAS in verband met de wedstrijd zal nemen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als onderdeel van het reglement.

 

7.2   Indien dit vereist is, kan VERITAS het algemeen wedstrijdreglement aanpassen.  Dit reglement wordt bekend gemaakt op de website van VERITAS en kan daar desgewenst worden afgedrukt. De lopende wedstrijd zal nog ressorteren onder de oude regels gesteld in het reglement dat dan van toepassing was.

 

8.    BETWISTINGEN

8.1   De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd – net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement - op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden. Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd moet per post worden opgestuurd naar het volgende adres: VERITAS, De Villermontstraat 9, 2550 KONTICH, uiterlijk binnen de 7 dagen na de beëindiging van de wedstrijd. De poststempel zal gelden als de verzenddatum. Elke klacht die na deze termijn, of niet per post verzonden wordt, zal als ongeldig worden beschouwd.

 

8.2   Op het huidige reglement, alsook op elke betwisting die direct of indirect daaruit kan voortvloeien, zal exclusief het Belgisch recht van toepassing zijn en enkel de rechtbanken van Antwerpen en het Vredegerecht te Kontich zullen bevoegd zijn.