Bernette sew & go 1, 3 +5

 bernette sew&go 1 + 3: selecting stitches and sewing buttonholes


 bernette sew&go 5: selecting stitches and sewing a buttonhole


 bernette sew&go 1, 3 + 5: threading and preparing to sew


Bernette sew & go 8

 bernette sew&go 8 – inrijgen en voorbereiden om te naaien


 bernette sew&go 8 – steken kiezen en naar wens aanpassen


 bernette sew&go 8 – knoopsgaten en letters naaien